ਮਰਦ , ਔਰਤ ਦੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਵੱਲ ਆਕਰਸਿ਼ਤ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ

-ਓਸੋ਼

ਔਰਤ ਦੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਦੇ ਆਕਰਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਰਥ ਅਤੇ ਉਸਤੋਂ ਮੁਕਤ ਦਾ ਬੇਜੋੜ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੈ ।’
ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ , ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਧੂ , ਸੰਨਿਆਸੀ , ਸੰਨਿਆਸਣ, ਕਾਮਵਾਸਨਾ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ ਆਪਣੀ । ਅਤੇ ਉਸ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੇ ਔਰਤਾਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਸਦਾ ਧਿਆਨ ਛਾਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਸੰਨਿਆਸੀ ਆਪਣੀ ਕਾਮਵਾਸ਼ਨਾ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਜੋ ਦਿਖਾਈ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ , ਉਸ ਉਸਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਖ਼ਬਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਖੁਦ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੀ , ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਦਿਮਾਗ ਹਾਲੇ ਛਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਅਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਰਿਹਾ ਗਿਆ । ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜੋ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਦੀ ਬੋਤਲ ਆਉੁਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਖਰੀਦ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ । ਉਸ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਭਰ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੂਸਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, 10-15 ਮਿੰਟ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ । ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਛਾਤੀਆਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ ।
ਛਾਤੀਆਂ ਦਿਖਾੲ ਪੈਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜੋ ਰਸ ਸੀ ਛਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਗਿਆ । ਛਾਤੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਚੁੰਘਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਛਾਤੀਆਂ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀ ਕਿਸੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਆਖੋ , ‘ਇਹ ਕੀ ਹੈ ?’ ਉਹ ਕਹੇਗੀ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣ ਦਾ ਥਣ । ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਛਾਤੀ ਵੱਲ ਅੱਖ ਭਰ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬੇਚੈਨ ਹੋ , ਤੁਸੀ ਵੀ ਬੇਚੈਨ। ਤੁਸੀ ਵੀ ਅੱਖ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵੀ ਬੇਚੈਨ। ਉਹ ਛਾਤੀਆਂ ਛੁਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਚੈਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਛਿਪਾਕਰ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਚੈਨ ਹੈ।
ਅਤੇ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਜਾਓ, ਚਾਹੇ ਨਾਵਲ ਪੜੋ , ਚਾਹੇ ਕਵਿਤਾ, ਚਾਹੇ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੋ , ਛਾਤੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਰੂਰੀ ਹਨ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਦੂਜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਲੋਕ ਜਮੀਨ ‘ਤੇ ਆ ਜਾਣ , ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਲੋਕ ਛਾਤੀਆਂ ਦਾ ਰੋਗ ਬਿਮਾਰ ਸਮਾਜ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾਓ, ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਛਾਤੀਆਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ ਹੈ ; ਔਰਤ ਗਾਇਬ ਹੈ ।
ਪਰ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸਟੀਕੌਣ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਉਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ , ਉਸਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਛਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਹਿਚਾਣਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਪਿੱਛੋ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਛਾਤੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ, ਮਾਂ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛਾਤੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ , ਇਸਤਰੀ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਮਨ ਤੋਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਹੋ । ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਕਲੀ ਛਾਤੀਆਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਚੁੰਘਣਾ ਸੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ।

ਗੀਤਾ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ

Total Views: 596 ,
Real Estate