5 ਚਿੰਨ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੋ

Nav Kaur Bhatti

5 ਚਿੰਨ੍ਹ (Signs)ਤੁਸੀਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੋ.

ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਨਾਲ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ , ਇਹ ਲੱਭਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ – ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ, ਕੀ ਭਾਲਣਾ ਹੈ. ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚੋ ਬਚਣਾ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ  ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ- ਡਰ, ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ  ਅਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਕੁੱਝ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਸਕ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ, ਸਰੀਰਕ ਹਨ. ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਔਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਗੇਲ ਸਲਟਜ਼, ਐੱਮ.ਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਂ ਭਾਵਾਤਮਕ ਦੁਰਵਿਹਾਰ “ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ  ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ ਆਪਣੀ  ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ  , ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੰਕੇਤ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ  ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ” ਅਤੇ ਕਿਓਂਕਿ ਇਹ  ਸੱਟਾਂ ਜਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੇ , ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਨਹੀਂ  ਤੇ ਹਨ ਦਾ ਸਥਾਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ.

ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸੰਕੇਤ (signs) ਹਨ ਜੋ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ  ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ abusive ਹਨ

ਨੰਬਰ 1. ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ  ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਥੇ ਹੋ ..

ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾ  ਸਕਦਾ ਹੈ; ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਤਰਾਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

“ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਆਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ,”  ਜਾ ਫੇਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਆਏ ਹੋਵੇ ਤੇ “ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ.” ਪਰ ਇਹ ਅਸਥਿਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਜੀਟਲ ਯੰਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ .

ਡਾ. ਸੋਲਟਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, “ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੋਰ ਤੇ  ਉਹ ਸਾਥੀ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਂ ਦੇ ਲਈ ਕਹੇ .” ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ  ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੋ ਤੇ ਜੇ ਮਿਲਣ ਜਾ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ  ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨ  ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋ

ਨੰਬਰ 2 … .ਤੁਹਾਡੇ  ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੁੱਖਾਂ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣ … ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਵਧੀਆ ਬਣ ਜਾਣ

ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਭਾਈਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ  ਸਵੈ-ਮਾਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ  ਉੱਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਡਾ. ਸਲਟਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, “ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ  ਕੱਪੜੇ, ਦਿੱਖ, ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਜ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਆਪਣੇ  ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਬੁਰੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਘਟੀਆ  ਜਾਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਦੁਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ .’ ‘

ਪਰ ਫਿਰ, ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ-ਖਾਸਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹਨ “ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਜਾਂ ਬੁਰਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਦੇ  ਬਾਅਦ, ਅਕਸਰ ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ‘ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ’ ‘ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ,’ ਜਾਂ ‘ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸੀ,’

ਇਸ ਅਚਾਨਕ ਬਦਲਾਵ  ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਨੀਮੂਨਿੰਗ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,  “ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿਚ ਕਈ ਵਾਰ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ  ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚ ਪਿਆਰ ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ  ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਉਸ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂ  ਇਹਨਾ ਗਲਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ  “ਪਰ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ – ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇਕ ਹੋਰ ਰੂਪ ਹੈ.”

ਨੰਬਰ 3 … ਹਰ  ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਹਿਸ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

ਸਾਰੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ -ਪਰ ਇੱਕ ਗਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਕਤ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. “ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵਿਚ ਹੀ ਹਰ ਮਤਭੇਦ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਤੇ   ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮਨਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਤੂੰਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ , ਇਹ ਬਦਸਲੂਕੀ ਹੈ,

ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ” ਪਰ ਇੱਕ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸਾਥੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਘੱਟ ਸਬੰਧਤ ਹੋਵੇਗਾ. ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ: ਉਸਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਡਰਾਧਮਕਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮਾਨਵਾਣੇ ਤਕ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਮਕਸਦ ਹੋਏਗਾ

ਨੰਬਰ 4 … ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋ

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਾਰੇ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਨਰ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਤਰੀਕੇ  ਤੋਂ , ਸਗੋਂ  ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ .ਜੇ  ਤੁਸੀਂ ਆਪਸੀ ਗੱਲ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ੇ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਡਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦੇਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ abusive ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਹੈ .. ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ.

uncomfortable ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਇਕ ਹੋਰ ਲਾਲ ਝੰਡਾ ਹੈ,. “ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਬਿਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸੇ ਅਚਾਨਕ  ਆ ਜਾਣ , ਜਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਜਿਨਸੀ ਕੰਮਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ,”  “ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਰਾਮਦੇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ. ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ?”

ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਟਨਰ  ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ. ਡਾ. ਸਲਟਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, “ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ  ਉਹ ਇੱਕ ਸੁਰਾਗ ਹੈ ਜੋ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ”. “ਪਰ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨਾ , ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖੁਦ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿਚ ਪਿਆਰ  ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਸਲ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ .”

ਨੰਬਰ 5 … ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ (priority) ਹਨ

ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਵਾਤਮਕ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚੀਕ-ਚੀਕ ਕੇ ਕਹਿਣ  ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਦਰ  ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਅਕਸਰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦ ਤਕ ਓਹਨਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ  ਅਤੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਪੈਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ.’ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ  ਹਰ ਵਾਰ ਸਿਰਫ ਉਹ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਿਰਫ ਇਸ ਡਰ ਤੋਂ  ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਓਹਨੂੰ ਗਵਾ ਨਾ ਲੋ, ਉੱਸੀ ਤਰਾਂ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ . ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੱਸ ਦੌਰਾਨ  ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿਚ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ

ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ?

ਮਨੋਵਾਗਾਯਨਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ   ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਵਾਲੇ ਵਤੀਰੇ ਦੇ ਕਾਰਨ   ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ. ਫਿਰ ਵੀ  ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ  ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ  “ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਬਾਣੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆ ਬਦਸਲੂਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਫ ਕਹੋ  ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਸੇ ਆਦਰ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹੋ.”

ਜੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ  ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਥੈਰੇਪੀ ਜਾਣ ਲਈ ਆਖੋ. ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਥੈਰੇਪੀ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ. ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ,ਭਾਂਵੇ ‘ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਰੂਪ’ ਬਹੁਤ  ਦਰਦਨਾਕ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਰਿਸ਼ਤੇ’ ਚ ਰਹਿਣ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹਨ. ‘

ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਓ. ਭਾਵਾਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਅਕਸਰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਿਆਣਪ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਬੁਰੇ ਵਿਹਾਰ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ. ਇਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਸੋਚੋ .ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਖੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ  ਫੈਮਿਲੀ ਕੌਂਸਲਰ ਨੂੰ ਮਿਲੋ , ਆਪਨੇ  ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਏ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਮਦਦ ਆਰੇਂਜ ਕਰਕੇ ਦਏਗਾ.

Source: Dr. Seltz article

Total Views: 343 ,
Real Estate