ਖੰਡ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਦੀ । ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਹਿੰਗਾ ਤਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਪਰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਛੱਡ ਰਹੇ

Total Views: 376 ,
Real Estate