ਖੰਡ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਦੀ । ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਹਿੰਗਾ ਤਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਪਰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਛੱਡ ਰਹੇ

Total Views: 536 ,
Real Estate