ਸੂਰਜਾਂ ਦਾ ਨਿਜਾਮ 

ਕੁਲਦੀਪ ਘੁਮਾਣ 
ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ,
ਜੀ ਸਦਕੇ!
ਲਾਈਵ ਹੋਵੇ ,
ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੋਵੇ ।
ਪਰ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਵੋਗੇ ,
ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਦਮ ਹੋਊ,
ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਥਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਫਰਕ ਮਿਟ ਗਿਆ ਹੋਊ।
ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਚਾਰ,
ਹਾਉਮੈ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਂਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਤੇਲ ਵੇਖੋ ,
ਤੇਲ ਦੀ ਧਾਰ ਵੇਖੋ ।
ਜਮਾਨਾ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੈ,
ਤੇ ,
ਸੂਰਜ ਕਦੇ ਦੱਸ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ।
ਸੂਰਜ ਸਿਰਫ ਸੂਰਜ ਹੁੰਦੈ,
ਤੇ ਸੂਰਜ ਕਦੇ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੈ।
Total Views: 236 ,
Real Estate