ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੋਸਤ ਦਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਮੜ ਦਿੱਤਾ, ਗਾਇਕ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪੈਸੇ ਢੇਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ -ਹਰਜਿੰਦਰ ਬੱਲ

1374

Real Estate