ਟੀਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕੌਣ ਬੈਠਾ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਹਦਾ !

233
Real Estate