ਟੀਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕੌਣ ਬੈਠਾ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਹਦਾ !

420
Real Estate