ਟੀਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕੌਣ ਬੈਠਾ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਹਦਾ !

598
Real Estate