ਸਰਵਣ ਪੁੱਤ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੁਣੇ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਬਲਜੀਤ ਹੈ ਸਰਵਣ ਧੀ | Baljit Kaur | Harjit Grewal |

194
Real Estate