500 ਰੁਪਏ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕੁੱਟਤੀ ਸੀ , ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਛੱਡਣਾ ਸੀ

Real Estate