ਪੇਟ ਦਰੁਸਤ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਚੁਸਤ

560

ਵੈਦ ਬੀ. ਕੇ. ਸਿੰਘ
9872610005
ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰਸਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਚਣ ਕ੍ਰਿਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਹਰ ਰੋਗ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹੋਗੇ। ਹਰ ਰੋਗ ਪੇਟ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇ ਤੁਸੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਖੁਰਾਕਾਂ ਖਾ ਲਵੋ ਜਦੋ ਤੱਕ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਚੇਗੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲਗੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਣਾ ਨਾ ਪਚਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ‘ਚ ਤਰ੍ਹਾਂ-2 ਦੇ ਰੋਗ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਟ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਕਦੇ ਬੀਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਭੋਗੋਗੇ। ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਗੁੱਦਾ ਤੱਕ ਇੱਕੋ ਨਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਭੋਜਨ ਨਾਲੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਟ ਦਾ ਭਾਗ, ਛੋਟੀ ਅੰਤੜੀ ਫੇਰ ਬੜੀ ਆਂਤ, ਕੋਲਨ ਤੇ ਰੈਕਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪਖਾਨਾ ਰੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੁਦਾ ਦੁਆਰਾ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਆਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੀਮਾਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਕਿ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਪੇਟ ਅੰਦਰ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਸ ਵਾਂਗ ਪਤਲਾ ਹੋ ਕੇ ਛੋਟੀ ਆਂਤ ‘ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਸਹੀ ਖਾਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰਸ ਵਧਿਆ ਤੇ ਸਵਸਥ ਬਣੇਗਾ। ਗਲਤ ਖਾਦੇ ਖਾਣੇ ਨਾਲ਼, ਜਾਂ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਖਾਦੇ ਖਾਣੇ ਨਾਲ, ਬਿੰਨਾ ਚਬਾਕੇ ਖਾਦੇ ਖਾਣੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਨੀ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਨੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਪਚਾਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਅਨਜ਼ਾਇਮ ਤੋਂ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਤੇ ਨਿਰੋਗ ਸਿਹਤ ਲਈ 7 ਧਾਤੂਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਰਸ ਬਣਦਾ ਹੈ ਫੇਰ ਰਕਤ, ਮਾਸ, ਮੇਦ, ਅਸਥੀ, ਮਜਾ, ਵਿਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਦੋ ਤੁਸੀ ਕੁਝ ਗਲਤ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਮੈਦੇ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤੱਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ,ਪੀਜ਼ਾ, ਬਰਗਰ ਆਦਿ ਉਹ ਅੰਤੜਿਆਂ ‘ਚ ਜਾ ਕੇ ਇੰਝ ਫਸਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਚਿਕੜ੍ਹ ‘ਚ ਪੱਥਰ, ਉਹ ਮੱਲ ਬਣਕੇ ਪੇਟ ‘ਚ ਹੀ ਸੁਕਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪੇਟ ‘ਚ ਮੱਲ ਸੁਕਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ਼ ਸਰੀਰ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਗੰਢਾ ਬਣਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਮੱਲ਼ ਕਬਜ਼ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਕੇ ਸਰੀਰ ‘ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਫੇੈਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਲ਼ ਖੂਨ ‘ਚ ਖਰਾਬੀ ਆ ਕੇ ਅਨੇਕਾ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਪੇਟ ਅੰਦਰ ਸਹੀ ਭੇਜੋ ਜੋ ਪੇਟ ਅੰਦਰ ਪਾਉਗੇ ਪੇਟ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਜ਼ਹਿਰ ਪਾਉਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਨਿਕਲੇਗਾ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਉਗੇ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖਾਣੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੋ। ਖਾਣਾ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਕਬਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਇਸੇ ਕਬਜ਼ ਨੇ ਬਦਹਜ਼ਮੀ, ਗੈਸ, ਤੇਜ਼ਾਬ ਵਰਗੀ ਨਾ ਮੁਰਾਦ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕ੍ਰਿਆ ਵਿਗੜਕੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਰੋਗ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੇ ਨੁਸਖੇ ਪੇਟ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹਨ।
. ਤੁਲਸੀ 10ਗ੍ਰਾਮ , ਅਦਰਕ 15ਗ੍ਰਾਮ, ਸੇਂਧਾ ਨਮਕ 1ਗ੍ਰਾਮ, 11 ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਦੀ ਚੱਟਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾ ਲਵੋਂ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ‘ਚ ਘੋਲ ਕੇ ਉਪਰੋਂ 1-2 ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਪੀਉ। ਇਸ ਨਾਲ਼ ਪੇਟ ਦੀ ਗੈਸ ਹਾਜ਼ਮਾ, ਬਦਹਜ਼ਮੀ ਦੁੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਬਜ਼ ਦਾ ਰੋਗੀ ਇਸ ਨਾਲ਼ ਨਿੰਬੂ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿਲਾਕੇ ਪੀਵੇ।
. ਅਜਵਾਇਨ ,ਸੌਂਫ, ਭੁੰਨਿਆਂ ਜ਼ੀਰਾ, ਸੁਕਾ ਪੁਦੀਨਾ, ਬੜੀ ਇਲਾਚੀ ਬੀਜ, ਲੌਹਰੀ ਨਮਕ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ-2 ਲੈ ਕੇ ਚੂਰਣ ਬਣਾਉ। ਚਮਚ ਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ਼ ਲਵੋ।
. 2 ਕਾਲ਼ੀ ਮਿਰਚ, 5 ਪੱਤੇ ਪੁਦੀਨਾ, 1 ਚੂਟਕੀ ਅਜਵਾਇਨ, 1 ਚਮਚ ਜ਼ੀਰਾ ਇੰਨਾ ਸਭ ਨੂੰ ਮੋਟਾ-2 ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ‘ਚ ਉਬਾਲੋਂ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਜਾਣ ਤੇ ਪੀ ਲਵੋਂ। ਇਸ ਨਾਲ਼ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਅਫਾਰਾ ਪੇਟ ਦਰਦ, ਹਾਜ਼ਮਾ, ਖੱਟੇ ਡਕਾਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
. ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ 600ਗ੍ਰਾਮ ਕੱਚ ਦੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ‘ਚ ਪਾਕੇ, ਉਸ ਵਿੱਚ 250ਗ੍ਰਾਮ ਅਜਵਾਇਨ ਪਾਕੇ ਰੱਖੋ। ਅਜਵਾਇਨ ਰਸ ਚੂਸ ਜਾਵੇਗੀ। ਫੇਰ ਅਜਵਾਇਨ ਨੂੰ ਸੁਕਾ ਲਵੋਂ। ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ 50ਗ੍ਰਾਮ ਕਾਲ਼ਾ ਨਮਕ 30ਗ੍ਰਾਮ ਮਿਲਾਕੇ ਰੱਖੋ। ਸਭ ਅਲੱਗ-2 ਪੀਸ ਕੇ ਕੱਚ ਦੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ‘ਚ ਪਾ ਲਵੋਂ। 1ਚਮਚ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬਾਅਦ ਲਵੋਂ। ਪੇਟ ਦੀ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਜਵਾਬ ਦਵਾਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਹੈ।
. ਅਮਲਤਾਸ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਗਲਕੜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ, ਪੱਤੇ, ਫੱਲੀ, ਛਿਲੜ, ਫੁੱਲ ਸਭ ਬਰਾਬਰ-2 ਲੈ ਕੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਮਕ ਮਿਲਾਕੇ। ਪਾਊਡਰ ਬਣਾਕੇ ਰੱਖੋ। 1ਚਮਚ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਖਾਉ, ਪੁਰਾਣੀ ਗੈਸ, ਕਬਜ਼ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਅਸਰਦਾਰ ਦਵਾਈ ਹੈ।
. ਅਰਕ ਸੌਂਫ, ਅਰਕ ਪੁਦੀਨਾ 1-1 ਬੋਤਲ, ਨੌਸਾਦਰ ਤੇ ਹਿੰਗ 80-80ਗ੍ਰਾਮ, ਨਮਕ ਕਾਲਾ, ਸੇਂਧਾ ਨਮਕ 50-50ਗ੍ਰਾਮ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾ ਪੀਸਕੇ ਅਰਕ ‘ਚ ਮਿਲਾ ਲਵੋਂ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾਕੇ ਰੱਖ ਲਵੋਂ। 25ਗ੍ਰਾਮ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘੁੱਟ-2 ਕਰਕੇ ਪੀਵੋ। ਗੈਸ ਅਫਾਰਾ, ਕਬਜ਼, ਪੇਟ ਭਾਰਾ ਰਹਿਣਾ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ।
. ਜੇਕਰ ਉਪਰ ਲਿਖੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਲਵਨ ਭਾਸਕਰ ਚੂਰਣ, ਹਿੰਗਵਾਸਟਕ ਚੂਰਣ, ਮਿੱਠਾ ਸੋਡਾ ਸਭ ਬਰਾਬਰ ਲੈਕੇ ਮਿਲਾਕੇ ਰੱਖ ਲਵੋਂ। ਇਹ ਸਭ ਹਰ ਮੈਡੀਕਲ਼ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 3-3 ਗ੍ਰਾਮ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਲਵੋਂ। ਬਦਹਜ਼ਮੀ, ਅਫਾਰਾ, ਗੈਸ, ਕਬਜ਼ ਪੇਟ ਦਰਦ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ।
. ਇਹ ਸਭ ਦਵਾਈਆਂ ਪੇਟ ਦੀ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆਂਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ਼ ਹਨ। ਪਰਖੇ ਹੋਏ ਕਾਮਯਾਬ ਨੁਸਖੇ ਹਨ। ਆਪ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ ਲੇਖ ਦਾ ਪੇਜ਼ ਕੱਟਕੇ ਸਾਂਭ ਲਵੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਪੀ, ਡਾਇਰੀ ‘ਚ ਨੋਟ ਕਰ ਲਵੋਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ।

Real Estate