ਦੋ ਵਿਆਹ ਹੋਏ , ਦੋਵੇ ਪਤੀ ਨਸੇ਼ੜੀ ਨਿਕਲੇ , ਹੁਣ ਨਸ਼ੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਛੇੜੀ ਜੰਗ

1557
Real Estate