ਘੋੜੇ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਹੀ , ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਨਸਿ਼ਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਦਾ

3973
Real Estate