ਜੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਮਾਹਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ’

3753

ਮਾਹਵਾਰੀ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ:
ਮੈਂਟਸੂਰਲ ਕੱਪ ਕੀ ਹੈ? ਇਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹਨ?

ਤੇ ਗਲੋਰੀਆ ਸਟੈਨਮ ਦੇ ਲੇਖ ‘ਜੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਮਾਹਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ’ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਬਾਤ।

Real Estate