ਜਦੋਂ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਆਇਆ ਜਵਾਬ

1094

Real Estate