ਹੁਣ ਲੱਗੂ ਛਿੱਕਾ

808
ਕ੍ਰਿਕਟ
ਵਰਿੰਦਰ ਸਹਿਵਾਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਸੌ਼ਕ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਹੀ ਲਵਾਂਗੇ
Real Estate