ਪਲੇਨ ‘ਚ ਦਿਖਾਵਾਂ ?

779

ਜਾਗਰ : – ਸ਼ਰਟ ਲਈ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਜਾ ਕੱਪੜਾ ਦਿਖਾਓ
ਦੁਕਾਨਕਾਰ : ਪਲੇਨ ‘ਚ ਦਿਖਾਵਾਂ ?
ਜਾਗਰ : ਨਹੀਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ‘ਚ ਦਿਖਾ —
ਭੂਤਨੀ ਦਿਆਂ , ਇੱਥੇ ਹੀ ਦਿਖਾ

 

 

Real Estate