ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ

1289

ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕਾਰਿਆ

ਨਵਾਂ ਸਾਲ
ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ
ਨਵੇਂ ਰੰਗਾਂ ਤੇ
ਨਵੇਂ ਖਾਬਾਂ ਦਾ।
ਪਰ ਮੇਰਾ ਦਿਨ
ਨਵੀਂ ਘੜੀ
ਨਵਾਂ ਸਾਲ
ਸਭ ਇਕੋ ਜਿਹਾ।
ਨਾ ਖਾਬ ਨੇ
ਨਾ ਉਮੀਦ ਕੋਈ
ਨਾ ਹੀ ਰੰਗ ਹੁਣ
ਅੱਖਾ’ਚ ਵੱਸਦੇ ਨੇ।
ਜਿਸ ਰਾਹੇ
ਕਦਮ ਤੁਰੇ
ਸਨ ਮੇਰੇ
ਉਹ ਰਾਹ
ਖਾਰਿਆਂ ਨੇ
ਮੱਲ ਲਿੱਤੇ।

Real Estate